GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

2024 Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı

Başvuru Tarihi

Proje son başvuru tarihi 14 Nisan 2023 saat 17:30’dur

Başvuru Rehberi ve Ekleri

2024 Yılı GAP BKİ Ekonomik Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Başvuru Rehberi ve Ekler

Sıkça Sorulan Sorular

2024 Yılı GAP BKİ Ekonomik Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular

PROGRAM TANITIMI

2024 Yılı Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Programı

İlan Tarihi

26 Ocak 2023

Elektronik Ortamda Son Başvuru Tarihi

14 Nisan 2023 Saat: 17:30

Referans Numarası: GAP/23/EKÜS

Programın Amacı

Programla GAP Bölgesinde bulunan illerin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Tarımda Yenilikçi, Rekabetçi Uygulamaların Yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Verimlilik

Öncelik 3: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Öncelik 4: Tarımsal Eğitim ve Yayım

Öncelik 5: Hayvancılığın Desteklenmesi

Öncelik 6: Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi

Öncelik 7: GAP Bölgesinde Turizmin Mezopotamya Çatı Markası Altında Geliştirilmesi

Öncelik 8: İnsani ve Sosyal Gelişmeye Katkı Sunan Çalışmaların Desteklenmesi

 

Proje Konularına Göre Mali Destek ve Eş Finansman Oranları

Öncelik Adı

Proje Asgari Bütçesi (TL)

Projenin Desteklemeye Esas Azami Tutarı (TL)

Eş Finansman

Öncelik 1: Tarımda Yenilikçi, Rekabetçi Uygulamaların Yaygınlaştırılması

500.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Program kapsamında desteklenecek projelerden az % 10 eş finansman sağlanacaktır. Projelerde yararlanıcı olması halinde en az %30 eş finansman sağlanacaktır.

Öncelik 2: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Verimlilik

500.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Bu program kapsamında eş finansman oranı en az %10 olarak uygulanır.

Öncelik 3: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

500.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranları üniversiteler ve araştırma enstitüleri için en az %10, diğer uygulayıcı kuruluşlar için en az %50 olarak uygulanır.

Öncelik 4: Tarımsal Eğitim ve Yayım

500.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

Öncelik 5: Hayvancılığın Desteklenmesi

500.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az % 30 olmalıdır.

Öncelik 6: Kültürel, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi

500.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

Öncelik 7: GAP Bölgesinde Turizmin Mezopotamya Çatı Markası Altında Geliştirilmesi

500.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Uygulayıcı kuruluşlardan en az % 30 oranında eş finansman alınır.

Öncelik 8: İnsani ve Sosyal Gelişmeye Katkı Sunan Çalışmaların Desteklenmesi

500.000

Sunulacak projeler için bir üst sınır bulunmamaktadır

Eş finansman oranı en az %10 olmalıdır.

 

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamındaki konularda GAP Bölgesinde hizmet veren tüm;

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Kalkınma Ajansları,
 • Araştırma Kuruluşları,
 • Üniversiteler,
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıdır.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 3 ay azami 18 aydır. Projeler, GAP BKİ’nin faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

BAŞVURU REHBERİ VE EKLERİ

Program Başvuru Rehberi

2024 Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri program başvuru rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Başvuru Formu ve Ekleri

2024 Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri program başvurusu için gerekli tüm ekleri indirmek için tıklayınız.

BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında başvurusu yapılacak proje teklifleri ekte bulunan başvuru formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte proje.gap.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Sisteme kaydını yapan başvuru sahibinin, kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra e-posta adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmesi ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru sistemindeki ilgili adımları izleyerek online proje başvurusunu gerçekleştirmelidir. Başvuru Formu ve ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler sisteme zip formatında tek bir dosya halinde yüklenecektir.

Başvurusu yapılacak program ve başvuru süreci hakkında gerekli bilgilendirme GAP BKİ ve illerde oluşturulacak yardım masaları tarafından yapılacaktır. Başvuru formu ve belgeler istenilen standart formata uygun olarak düzenlenmelidir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvurularda talep edilen belgeler ve projede öngörülen faaliyetlere bağlı olarak gerekli ve zorunlu belgelerin dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Başvuru rehberi ekinde yer alan ve idari kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir eksiklik veya önemli bir tutarsızlık başvurunun reddine yol açabilir.

 

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler

Başvurular, proje.gap.gov.tr adresinden indirilen Başvuru Formu ve diğer ekler ile İdare tarafından talep edilecek zorunlu veya destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır.

 

Başvuru formu ve diğer zorunlu belgeler;

 • EK A: Başvuru Formu
 • EK B: Bütçe Kalemleri ve Maliyet Tablosu
 • EK C: Mantıksal Çerçeve
 • EK D: Başvuru Sahibinin Doğruluk Beyanı
 • EK E: Ortakların Doğruluk Beyanı
 • EK F: İştirakçilerin Doğruluk Beyanı
 • EK G: Mali Kontrol Muvafakatnamesi

Başvuru formu ve ekleri dışında İdare tarafından Proje teklif formuna ilişkin destekleyici belgeler de talep edilebilecek olup zorunlu belgelerle birlikte sunulmalıdır. GAP BKİ tarafından talep edilecek destekleyici belgeler projenin konusuna göre değişmekle beraber bazıları aşağıda sıralanmıştır;

 • Proje teklif formunda yer alan ve doğrudan gelir getirici faaliyetlerden faydalanacak yararlanıcılara ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) ile Arıcılık Bilgi Sistemi (AKS)’ne kayıtlı olunduğuna dair belge,
 • Proje teklifi başvurusunda bulunan ve doğrudan gelir getirici faaliyetlerde bulunacak üretici örgütlerinin (kooperatif, üretici birlikleri, üretici dernekleri veya yararlanıcı grup) yetkilendirdiği temsilcinin ortaklığını gösterir belge,
 • Başvurusu yapılacak teklife uygun ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca yatırım öncesi alınması gereken izin, ruhsat vb. belgeler (proje faaliyetlerine başladıktan sonra alınması gerekli belgeler hariç),
 • İş kalemleri bazında taslak idari ve teknik şartnameler, görev tanımları,
 • Keşif özetleri, mal ve hizmet alımlarında proforma fatura,
 • Özel uzmanlık gereken projelerde görev alacak personele ait özgeçmiş,
 • Projelerde doğrudan faydalanacak yararlanıcıların belirlenmesinde usul ve esaslara göre hareket edilecektir. Ancak başvuru aşamasında yararlanıcı taahhüdü alınmış ise destekleyici belge sunulmasında fayda görülmektedir.

Son başvuru saatinden sonra elektronik ortam üzerinden tamamlanmayan ve yukarıda belirtilen tarihten sonra GAP BKİ’ye ulaşan başvurular hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz.

Son başvuru saatinden sonra elektronik ortam üzerinden tamamlanmayan ve yukarıda belirtilen tarihten sonra GAP BKİ’ye ulaşan başvurular hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR

Programda bölge kalkınmasına sunulacak katkı ve yenilikçilik düzeyi, rekabetçi ve katılımcı yaklaşımları içermesi, sürdürülebilir ve model nitelik taşıması hususları desteklenecek projelerde öncelikli olarak gözetilir. Ayrıca, proje kapsamında bina vb. ayni katkısı olan projeler öncelikli olarak değerlendirilir.

Eş Finansman katkısı yüksek olan proje teklifleri öncelikli olarak desteklenecektir.

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

a) Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

b) Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

c) Gayrimenkul yatırımları, salt bina inşaatı projeleri,

ç) Yalnızca çalıştaylar, seminerler, teknik gezi, fuar, konferanslar veya kongrelere katılımı öngören ve bu faaliyetlere ilişkin bireysel sponsorluklar içeren projeler,

d) Eğitim veya kurslar için burs verilmesi,

e) Kurum ve kuruluşların rutin faaliyetlerini finanse etmeyi amaçlayan, cari giderlerini kapsayan projeler,

f) Hâlihazırda başka bir hibe programından desteklenen faaliyet kalemleri,

g) Proje başlangıcından önce yapılan her türlü faaliyet,

ğ) Yalnızca araştırmadan ibaret olan akademik, teorik veya deneysel çalışmalar, kurum ve kuruluşların asli görevleri arasında yer alan test ve analizler,

h) Sosyal yardım mahiyetindeki projeler,

ı) Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler kapsamındaki faaliyetler,

i) Programın uygulandığı iller dışından sunulan projeler,

j) Altyapı açısından asgari yeterliliğe sahip olmayan projeler,

k) Desteklerin, destek veya burs olarak tekrar dağıtılması,

l) Yerel idareler tarafından yapılması zorunlu olan salt fiziki altyapı yatırımlarından ibaret olan projeler (kanalizasyon ve içme suyu, rekreasyon alanları, cephe giydirme, sokak sağlıklaştırması, otopark vb.)

HATIRLATMA

Başvuru sahiplerinin programa sayı anlamında proje sunma sınırı bulunmamaktadır. Ancak proje sayısının çok, niteliğinin düşük olması kurumun aleyhine bir durum teşkil edebileceğinden az sayıda ve nitelikli, iyi hazırlanmış proje ile başvurulması önerilmektedir.

 

BİLGİ ALMA VE SIKÇA SORULAN SORULAR

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten yirmi (20) gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi            : proje@gap.gov.tr

Telefon                         : 0(414) 317 20 00

Faks                              : 0(414) 317 20 22

BİLGİ MASALARI İRTİBAT KİŞİLERİ
Batman  M. Şakir TİKİZ (0505 536 82 97) Sabahattin TÜZÜN (0542 344 81 86)
Diyarbakır Çiğdem ÇELİKKANAT (0507 404 96 42) Sevgi ÖZDEN (0533 716 83 42)
Gaziantep Ali TOPAL (0507 451 28 87) İbrahim Halil KILIÇ (0543 484 52 25)
Kilis Nadide ÖZTÜRK (0539 707 01 01) Ahmet V. COŞANDAL (0532 384 16 97)
Mardin Reşat KÜÇÜK (0542 742 32 34) Ali ÇİÇİN (0542 202 80 66)
Siirt Ahmet MENTEŞE (0542 680 25 01) Ozan ÖNER (0543 241 01 51)
Şanlıurfa Bünyamin ASLAN (0532 340 60 73) Necmi CEVHERİ (0532 788 53 38)
Şırnak Şahin KARAHAN (0530 821 36 76) Özlem YILDIRIM (0539 636 03 50)

Soruların yanıtları, Başkanlığımıza ulaşma tarihinden sonra en geç on (10) gün içerisinde aşağıdaki adreste yayımlanacaktır: www.gap.gov.tr

Tüm potansiyel başvuru sahiplerine eşit davranılacak, bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır. 

Tüm resmî açıklamalar ve talep edilen bilgi GAP BKİ tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve GAP BKİ için bağlayıcı nitelik taşımaz.

2024 Yılı GAP BKİ Ekonomik Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.

Düzeltmeler

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çok sayıda ilimizde yoğun bir şekilde hissedilen deprem felaketi nedeniyle GAP “Ekonomik Kültürel ve Sosyal Kalkınma Projeleri Teklif Çağrısı”programı için başvuru süresi 14 Nisan’a kadar uzatılmıştır. Başvuru rehberi güncellenerek web sitemizde yayınlanmıştır.